Rekisterinpitäjä

  • Suomen Hiusyrittäjät ry
  • Y-tunnus: 0217063-6
  • osoite: Valtatie 21 TT13, 90500 Oulu
  • puhelin: +358 10 3384463

Tietosuoja-asioista vastaava yhteyshenkilö: toiminnanjohtaja Marja Pahkala, +358 10 3384463, marja.pahkala(at)hiusyrittajat.fi

Henkilörekisterin nimi:

Hair and Beauty Finland messu- ja kilpailijarekisteri.

Henkilötietojen käsittelyn peruste ja tarkoitus

Henkilötietojen käsittelyn oikeusperusteena on:

  • Rekisteröidyn antama suostumus henkilötietojen käsittelyyn
  • Asiakassuhteen ylläpito ja tiedotus
  • Messutapahtumaan liittyvien toimintojen, kuten uutiskirjeen, lipputilausten, kilpailuilmoittautumisien ja osastovarausten käsittely, laskutus ja seuranta.

 Säännönmukaiset tietolähteet

Henkilörekisteriin merkittävät tiedot saadaan pääsääntöisesti rekisteröidyltä itseltään.

Käsiteltävät henkilötiedot

Rekisterinpitäjä käsittelee seuraavia henkilötietoryhmiä: Nimi, osoite, puhelin, sähköposti ja laskutustietoja.

Henkilötietojen luovuttaminen ja salassapito

Rekisterinpitäjä sitoutuu pitämään luottamuksellisena kaikki asiakkaalta vastaanottamansa henkilötiedot. Henkilötietoja ei lähtökohtaisesti luovuteta organisaation ulkopuolisille, kolmansille tahoille. Henkilötietoja ei siirretä EU:n ja Euroopan talousalueen ulkopuolelle. Tietoja voidaan luovuttaa kolmansille osapuolille, esimerkiksi viranomaisille, lakiin perustuvan vaatimuksen perusteella. Mikäli rekisteröity tai viranomainen tekee henkilötietoja koskevan pyynnön, palveluntarjoaja ilmoittaa asiakkaalle pyynnöstä niin pian kuin mahdollista, ennen pyyntöön vastaamista tai muiden henkilötietoja koskevien toimenpiteiden suorittamista. Mikäli toimivaltainen viranomainen vaatii välitöntä vastausta, ilmoittaa palveluntarjoaja asiakkaalle pyynnöstä niin pian kuin on mahdollista pyyntöön vastaamisen jälkeen, ellei pakottavasta laista muuta johdu.

Henkilötietojen suojaus

Rekisterinpitäjä toteuttaa ja ylläpitää toimenpiteet, joilla varmistetaan henkilötietojen käsittelyn riittävä turvallisuustaso. Asiakas on itse vastuussa mahdollisten tunnusten ja salasanojen oikeasta käytöstä. Rekisterinpitäjä ei vastaa niiden paljastumisen takia asiakkaalle mahdollisesti aiheutuvasta vahingosta.

Rekisterinpitäjä ei vastaa mahdollisten laitevikojen, sähkökatkoksien tms. odottamattomien häiriöiden aiheuttamista palvelukatkoksista ja niistä mahdollisesti asiakkaalle aiheutuvista vahingoista tai menetyksistä. Rekisterinpitäjä ei vastaa muusta palvelukokonaisuuden muille osapuolille aiheuttamastaan vahingosta, mikäli vahinko johtuu rekisterinpitäjän vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolella olevista esteistä, joita sen ei kohtuudella voida edellyttää ottaneen huomioon ja joiden seurauksia sen ei myöskään kohtuudella olisi voinut olettaa, välttää eikä voittaa.

Tietojen säilytysaika

Elleivät osapuolet ole toisin sopineet, henkilötietoja käsitellään niin pitkään kuin palveluita toimitetaan toimeksiantosopimuksen mukaisesti tai lainsäädäntö edellyttää tietojen säilyttämistä.

Ulkoistetut palvelut

Ulkoistetuilla palveluilla tarkoitetaan rekisterinpitäjään nähden ulkopuolisia yrityksiä, jotka tuottavat tai tarjoavat rekisterinpitäjälle esimerkiksi messutiloja, messurakentamista, palvelimien ja työasemien ylläpitopalvelua, tallennus- sekä varmistuspalveluita, tietoturvan ylläpitopalvelua tai tietoliikenneyhteyksien ylläpitopalvelua. Rekisterinpitäjän ja ulkoistettujen palveluiden toiminnan ylläpidosta ja kehittämisestä keskustellaan määräajoin alihankkijoiden kanssa.

Rekisteröidyn oikeudet

Oikeus saada pääsy henkilötietoihin

Rekisteröidyllä on oikeus saada vahvistus siitä, käsitelläänkö häntä koskevia henkilötietoja, ja jos käsitellään, oikeus saada kopio henkilötiedoistaan.

Oikeus tietojen oikaisemiseen ja poistamiseen

Rekisteröidyllä on oikeus pyytää, että häntä koskevat epätarkat ja virheelliset henkilötiedot korjataan. Rekisteröidyllä on myös oikeus täydentää puutteellisia henkilötietojaan toimittamalla tarvittavat lisätiedot soittamalla tai sähköpostitse.

Rekisteröidyllä on oikeus pyytää itseään koskevien henkilötietojen poistamista, jos niitä ei enää tarvita niihin tarkoituksiin, joita varten ne on kerätty, rekisteröity peruuttaa suostumuksen, johon henkilötietojen käsittely on perustunut (eikä käsittelyyn ole muuta laillista perustetta) tai henkilötietoja on käsitelty lainvastaisesti.

Oikeus käsittelyn rajoittamiseen tai tietojen poistattamiseen

Rekisteröidyllä on oikeus rajoittaa itseään koskevien henkilötietojen käsittelyä, jos henkilötiedot eivät pidä paikkaansa tai käsittely on lainvastaista. Rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa käsittelyyn antamansa suostumus milloin tahansa. Peruuttaminen ei vaikutta ennen peruutusta suoritetun käsittelyn lainmukaisuuteen.

Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen

Rekisteröidyllä on oikeus saada häntä koskevat ja hänen itse toimittamansa henkilötiedot jäsennellyssä, yleisesti käytetyssä ja koneellisesti luettavassa muodossa ja oikeus siirtää kyseiset tiedot toiselle rekisterinpitäjälle.

Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle

Sinulla on oikeus saattaa asiasi valvontaviranomaisen (tietosuojavaltuutetun) käsiteltäväksi, jos katsot, että sinua koskevien henkilötietojen käsittelyssä rikotaan sitä koskevaa lainsäädäntöä.

Yhteydenotot

Kaikissa henkilötietojen käsittelyyn liittyvissä kysymyksissä ja omien oikeuksien käyttämiseen liittyvissä tilanteissa rekisteröidyn tulee ottaa yhteyttä rekisterinpitäjään.